top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-12-022

Македонски

Сепарација
ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Индустриска зона Градашорци

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Бул.Маршал Тито 15/1-4 Струмица

Агрегат за бетон

МКС EN 12620+А1:2009

29.12.2022

Валиден

bottom of page