top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-15-006

Македонски

ЖИКОЛ - Каменолом Татарли Чука 2, Валандово

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Антон Панов бр.14, Струмица

Агрегат за бетон, агрегат за битуменски мешавини и површински обработки за патишта и други сообраќајни површини, агрегат за неврзани и за хидраулички врзани материјали, кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта

MKC EN 12620+A1:2009, MKC EN 13043:2006 (MKC EN 13043/AC:2006), MKC EN 13242+A1:2009

31.10.2019

Валиден

bottom of page