top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-16-014

Македонски

ЕЛ ТРАНС експорт-импорт ДООЕЛ Гостивар - Подружница И М - БЕТОН Населено место без уличен систем с.Чајле, Гостивар

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Боге Вељаноски бр.80, Гостивар

Бетони

МКС EN 206:2013+A2:2022, МКС 1016:2018+А1:2020

25.02.2020

Валиден

bottom of page