top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-17-017

Македонски

ЈЕФУТА-ИНЖЕНЕРИНГ - Каменолом и сепарација ЈЕФУТА ИНЖЕНЕРИНГ „Краста“ с.Вруток

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Седек Костоски 52/А, Гостивар

Агрегати за бетон, агрегат за неврзани и хидраулички врзани материјали, кои се користат во градежништвото и во изградбата на патишта

MKC EN 12620+A1:2009, MKC EN 13242+A1:2009

04.05.2020

Валиден

bottom of page