top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-22-016

Македонски

Димоски Дончо ПОБЕДА - Каменолом ГАБЕР РАДИЊЕ с.Ново Село, Општина Дебарца

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

с.Ботун, Белчишта

Агрегат за неврзани и хидраулички врзани материјали, кои се користат во градежништвото и во изградбата на патишта

MKC EN 13242+A1:2009

28.02.2020

Повлечен

bottom of page