top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-26-019

Македонски

АСНЕРА 96 ДООЕЛ - АРКА БЕТОН

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Населено место без уличен систем с.Франгово, Струга

Бетони

MKC EN 206:2014+A1:2017, MKC 1016:2018+A1:2020

07.03.2022

Валиден

bottom of page