top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-26-019

Македонски

АСНЕРА 96 ДООЕЛ - АРКА БЕТОН

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Населено место без уличен систем с.Франгово, Струга

Бетони

МКС EN 206:2013+A2:2022, МКС 1016:2018+А1:2020

07.03.2022

Валиден

bottom of page