top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-30-023

Македонски

ДГТ ЖИКОЛ ДООЕЛ
Бетонска база ЖИКОЛ - Индустриска зона Север, Струмица

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Кирил Тренчев бр.10, Струмица

Бетони

МКС EN 206:2013+A2:2022, МКС 1016:2018+А1:2020

19.09.2022

Валиден

bottom of page