top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-32-020

Македонски

БЕТОН АГРЕГАТИ ДООЕЛ - Каменолом „КРАСТА“ Куманово

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Миле Поп-Јорданов бр.32А Карпош, Скопје

Агрегати за бетон

MKC EN 12620+A1:2009

21.07.2022

Повлечен

bottom of page