top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-33-024

Македонски

НЕФИ&А ИНВЕСТ ДОО Охрид
Каменолом „Климештани“ с.Климештани, Дебарца

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Гоце Делчев бр.10, Охрид

Агрегат за бетон, агрегат за неврзани и за хидраулички врзани материјали кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта

MKC EN 12620+A1:2009, MKC EN 13242+A1:2009

23.09.2022

Валиден

bottom of page