top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-34-025

Македонски

НЕФИ&А ИНВЕСТ ДОО Охрид
Бетонска база НЕФИ – Индустриска зона Мауцкер, Охрид

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Гоце Делчев бр.10, Охрид

Бетони

МКС EN 206:2013+A2:2022, МКС 1016:2018+А1:2020

23.09.2022

Валиден

bottom of page