top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-35-027

Македонски

УРБАН ПЛАН КОНСТУКТИОН УПЦ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
Бетонска база ШАЗА БЕТОН с.Слатино општина Јегуновце

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Јане Сандански бр.64 Тетово

Бетони

МКС EN 206:2013+A2:2022, МКС 1016:2018+А1:2020

18.10.2022

Валиден

bottom of page