top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-38-026

Македонски

УРБАН ПЛАН КОНСТУКТИОН УПЦ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
Каменолом СУРИН с.Рогачево општина Јегуновце

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Јане Сандански бр.64 Тетово

Агрегат за бетон, агрегат за неврзани и за хидраулички врзани материјали кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта

MKC EN 12620+A1:2009, MKC EN 13242+A1:2009

05.10.2022

Валиден

bottom of page