top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-40-031

Македонски

ТЕКНИКА експорт-импорт ДООЕЛ
ул.Индустриска 48-А, Кичево

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Индустриска 48-А, Кичево

Бетони

МКС EN 206:2013+A2:2022, МКС 1016:2018+А1:2020

26.05.2023

Валиден

bottom of page