top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-41-034

Македонски

РУДНИЦИ БАЊАНИ АД Скопје
с.Кучевиште

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

с.Кучевиште, Скопје

Агрегати за бетон, Агрегат за битуменски мешавини и површински обработки за патишта и други сообраќајни површини, Агрегати за неврзани и хидраулички врзани материјали кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта

MKC EN 12620+А1:2009, MKC EN 13043:2006 (MKC EN 13043/AC:2006), MKC EN 13242+A1:2009

03.07.2023

Валиден

bottom of page