top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-42-032

Македонски

ЕУРО-ТРАНСПОРТ БЕТОН експорт-импорт ДООЕЛ Регионален пат Кичево-Осломеј бр.23

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Регионален пат Кичево-Осломеј бр.23

Бетони

MKC EN 206:2014+A1:2017, MKC 1016:2018+A1:2020

30.05.2023

Валиден

bottom of page