top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-43-030

Македонски

ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ Скопје
ул.1 бр.1 Населба Љубош – Батинци, Студеничани
Производствен погон:
Каменолом „Крст“ Осинчани

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.1 бр.1 Населба Љубош – Батинци, Студеничани

Агрегати за неврзани и хидраулички врзани материјали кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта

MKC EN 13242+A1:2009

15.03.2023

Валиден

bottom of page