top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-45-034

Македонски

Друштво за производство, трговија и услуги МЕТАЛ ПРЕС ДООЕЛ - Подружница Каменелом Куманово, с.Пчиња

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Ул.Перо Наков бр.110А Скопје - Гази Баба

Агрегати за неврзани и хидраулички врзани материјали кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта

MKC EN 13242+A1:2009

18.12.2023

Валиден

bottom of page