top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-46-024

Македонски

НЕФИ&А ИНВЕСТ ДОО Каменелом Климештани с.Климештани

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Гоце Делчев бр.10, Охрид,

Агрегати за битуменски мешавини и површински обработки за патишта и други сообраќајни површини

MKC EN 13043+A1:2006

15.01.2024

Валиден

bottom of page