top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-47-035

Македонски

ДГПТУ КРМЗОВ-МР ДООЕЛ
Каменелом Скрка (Рич-Белотино)

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Ул.Мајка Тереза бр.8, Струмица

Агрегати за бетон, Агрегати за битуменски мешавини и површински обработки за патишта и други сообраќајни површини, Агрегати за неврзани и хидраулички врзани материјали кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта

MKC EN 12620+A1:2009, MKC EN 13043:2006/AC:2006, MKC EN 13242+A1:2009

20.05.2024

Валиден

bottom of page