За нас

КОНТРОЛ ЦЕРТ е овластено и акредитирано тело за сертификација на производи, процеси и услуги кое се бави со контрола на фабричко производство на градежните производи според Закон за градежни производи (,,Службен весник на Република Македонија'' бр. 104/15, 192/15, 53/16 и 120/18)  за систем на оцена 2+ со следниот опсег:

  • Агрегати за бетон согласно МКС EN 12620:+A1:2009

  • Агрегати за битуменски мешавини и површински обработки за патишта, аеродроми и други сообраќајни површини согласно МКС EN 13043:2006, МКС EN 13043:2006/AC:2006

  • Агрегати за неврзани и за хидраулички врзани материјали , кои се користат во градежништвото и во изградбата на патишта согласно МКС EN 13242+A1:2009

  • Делкан камен - Дел 1: Спецификација согласно МКС EN 13383-1:2006, МКС EN 13383-1:2006/AC:2006

  • Агрегати за железнички товар согласно МКС EN 13450:2006, МКС EN 13450:2006/AC:2006

  • Лесни агрегати согласно МКС EN 13055:2016

  • Малтерни маси согласно МКС EN 13139:2006, МКС EN 13139:2006/AC:2006

  • Бетон - Спецификации, својства, производство и сообразност согласно МКС EN 206:2014+A1:2017, МКС 1016:2018 и СШ 05, В2 

КОНТРОЛ ЦЕРТ врши и сертификација на најпопуларните ISO стандарди како и имплементација на GDPR - заштита на лични податоци.​

 
 
 
Business Meeting

Систем за управување со квалитет

Doctor Using Digital Tablet

Медицински средства

Систем за управување со квалитет во индустрија на медицински уреди

Mountains

Систем за управување со животна средина

Windmills on green field

Систем за управување со енергија

Construction Site

Систем за управување со здравје и безбедност при работа

Monitoring Room

Информациска технологија

Управување со услуги

Open Laptop

Систем за управување со безбедност на информации

Arranging Dishes

Систем за анализа на опасности и критични контролни точки

Контакт

Контакт форма

Пораката е успешно испратена!

Контрол Церт ДООЕЛ Скопје

адреса: Даме Груев бр.3-4/11 Центар, Скопје

телефон: 02 274 1008

email: contact@control.mk

 

СЕРТИФИКАЦИЈА НА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ (КОНТРОЛА НА ФАБРИЧКО ПРОИЗВОДСТВО)

КОНТРОЛ ЦЕРТ е овластено и акредитирано тело за сертификација на производи, процеси и услуги кое се бави со контрола на фабричко производство на градежните производи според Закон за градежни производи за систем на оцена 2+